نظرسنجی   
نظرتان در مورد اجراي مرحله دوم هدفممند كردن يارانه ها چيست؟
نظر شما در موردسرعت سرويس اينترنت در حال حاضر چيست؟
نظر شما در مورد پرداخت نقدي يارانه‌ها به صورت يک ماهه چیست؟
نظر شما در مورد راه اندازی نظرسنجی در سایت روزنامه آفرینش چیست؟
نظر شما در مورد راه اندازي قسمت نظر سنجي در سايت روزنامه اقتصادی ثروت چيست

bمناسب نیست
38%
bخوب است
22%
bعالی است
38%